За да разберете възможните генетични причини за повтаряща се спонтанно прекъсната бременност или да потвърдите съмнения за аномалия на хромозомите е препоръчително да направите скрининг с Vista TM Chromozome Sequencing.

Какво е Vista TM Chromozome Sequencing?

Това е метод за хромозомно секвениране, който използва NGS – базирано секвениране на цял геном (WGS) с ниско покритие за подпомагане откриването на хромозомни аномалии преди или по време на бременността.

Синдромите на хромозомна делеция (отсъствие на част от хромозомата) или дупликация (присъствие на допълнителна копие на част от хромозомата) са резултат от заличаване или дублиране на части от хромозомите. Те може да причинят тежки вродени аномалии и значителни интелектуални и физически увреждания.

Vista TM Chromozome Sequencing може да се изпълнява с различни видове проби, като резултатите се получават до 12 работни дни.

Запази час за изследване

За кого е подходящ този метод?

Този метод е подходящ за всички, при които има съмнения за аномалии на хромозомите, или искат да разберат дали тази аномалия е фактор за настъпване на спонтанен аборт. Препоръчва се при двойки, претърпели многократни аборти или имат дете, страдащо от генетично заболяване. Подходящ е за двойки с абнормални резултати от ултрасонография, но с отрицателни резултати от CGH/SNP анализ.

Кои заболявания са предмет на скрининга?

Вариант 1

Vista TM Chromozome Sequencing – 5М на BGI: делеции и дублиране > 5Mb.

Вариант 2

Vista TM Chromozome Sequencing – 5М на BGI: делеции и дублиране > 100kb.

Заяви изследване

  Как се провежда изследването?

  Време за анализ

  12 работни дни

  Проби

  • Плодна тъкан след спонтанен аборт (гестационна седмица >12 седмица);
  • Хориални води;
  • Амниотична течност;
  • Кръв от пъпна връв;
  • Периферна кръв;
  • ДНК

  Според вида на пробата се взема определено количество, подготвя се според конкретните изисквания и се изпраща при спазване на строги изисквания за съхранение.

  Хронология на дейностите

  1. Генетична консултация с пациентката преди провеждане на изследването и подписване на формуляр за съгласие.
  2. Вземане на проба от пациентката и изпращане на BGI.
  3. Секвениране в лаборатория BGI.
  4. Получаване на резултатите след 15 работни дни.
  5. Провеждане на генетична консултация с пациентката след изследването.

  Използвана методология

  Хромозомното секвениране комбинира високопроизводителни технологии за секвениране с биологичен анализ за получаване на точна информация относно аномалиите във всичките 24 хромозоми.

  Секвенирането от следващо поколение предоставя възможност за извършване на хромозомно секвениране с цел откриване на анеуплодия, делеция или дублиране над 100kb.

  Технически ограничения

  1. Не може да открива хромозоми с висока степен на дублиране или пикноза (аномалии в близост до центромерни или теломерни области, като Робертсонова транслокация).
  2. Не може да открива полиплодия, аномалиипод 100kb или нисък процент химери.
  3. Пациентите, подложени на алогенни трансфузии или трансплантации на органи, не са подходящи за това изследване.

  Защо да изберете Vista TM Chromozome Sequencing?

  Резултатите от това генетично изследване могат да доведат до намаляване на емоционалното натоварване на пациентката, а информацията от тях може да подобри шансовете за успешна бъдеща бременност. Ако хромозомната аномалия на плода бъде идентифицирана като причина за загубата на бременност, родителите могат да бъдат успокоени, че вероятността от рецидив е ниска, и да избегнат скъпоструващи медицински прегледи.

  Генетика и аномалии на хромозомите

  Наследствените болести при човека са тези, чието протичане се променя незначително дори при силно влияние на факторите на средата и са генетично детермирани. Те се разделят на две основни групи – хромозомни и молекулни болести.

  Аномалиите на хромозомите имат значително влияние върху бременността и развитието на плода. Те могат да доведат до различни проблеми, включително спонтанен аборт, мъртво раждане, вродени малформации и сериозни генетични разстройства.

  Често срещаните видове аномалии на хромозомите са:

  Анеуплоидия: Наличие на неправилен брой хромозоми, например:

  • Тризомия- Наличие на допълнителна хромозома (три вместо две). Най-често срещаните тризомии са Тризомия 21 (Синдром на Даун), Тризомия 18 (Синдром на Едуардс), Тризомия 13 (Синдром на Патау)
  • Монозомия: Липса на една хромозома (една вместо две). Най-често срещаната монозомия е Синдром на Търнър (45, X)

  Структурни аномалии: Промени в структурата на хромозомите, като:

  • Делеции: Отсъствие на част от хромозомата.
  • Дупликации: Присъствие на допълнителна копие на част от хромозомата.
  • Транслокации: Обмяна на части между различни хромозоми.
  • Инверсии: Промяна в ориентацията на част от хромозомата.

  Генетичните изследвания и тестове обикновено се свеждат до търсене на аномалии на хромозомите на плода. Тези аномалии са най-честата причина, водеща до загуба на ембриона.

  Запази час за изследване

  Какво е пренатална генетична диагностика?

  Пренаталната диагностика (ПНД) включва разнообразни техники и методи. Пренаталните изследвания дават възможност за установяване на здравословното състояние на плода, за успешното прогнозиране изхода на бременността и възможните усложнения на раждането и/или здравни проблеми при новороденото.

  Спомага за установяване на състояния, които могат да повлияят изхода на последващите бременности и за вземане на информирано решение от родителите за изхода на бременността и намаляване на безпокойството, особено във високорисковите групи.

  Кои са неинвазивните пренатални тестове (НИПТ)?

  Препоръчват се за всяка бременност, без значение дали е високорискова или не, независимо от възрастта на майката.

  В тази група спадат следните възможности:

  биохимичен скрининг и неинвазивен ДНК-тест (НИПТ)

  Биохимичен скрининг

  Препоръчва се при всяка бременност, без значение дали е високорискова или не, независимо от възрастта на майката.

  Основните предимства са свързани с неинвазивността и достъпността на изследването. Резултатите се получават обикновено в момента на изследването. Метода на изследване е широкопопулярен ултразвуков преглед, който позволява и рзаширяване на изследването – изследване на цялата анатомия на плода, диагностицират се аномалии в отделните органи и системи, които не са свързани с генетичен дефект.

  Периодите на изследване са:

  Първи триместър комбиниран скрининг: Включва ултразвуковото изследване за нухална транслуценция и кръвен тест за определяне на нивата на свободен β-hCG и PAPP-A. Този тест комбинира резултатите от двете изследвания, за да оцени риска от хромозомни аномалии.

  Втори триместър скрининг: Извършва се между 15-та и 20-та седмица от бременността и включва кръвни тестове за определяне на нивата на AFP, hCG, неконюгиран естриол и инхибин А.

  Неинвазивен ДНК – тест (НИПТ)

  Те предоставят важна информация за здравето и развитието на плода без риска, свързан с инвазивните процедури. Помагат на бъдещите родители и медицинските специалисти да вземат информирани решения относно бременността и необходимите грижи.

  Това са изследвания, които не изискват проникване в тялото и не носят риск от усложнения като спонтанен аборт. Те включват различни видове кръвни тестове и ултразвукови изследвания. Ето някои от основните неинвазивни пренатални тестове

  НИПТ (NIPT) е кръвен тест, който анализира феталната ДНК, циркулираща в кръвта на майката. Тестът може да открие хромозомни аномалии като:

  • Тризомия 21 (синдром на Даун)
  • Тризомия 18 (синдром на Едуардс)
  • Тризомия 13 (синдром на Патау)
  • Аномалии на половите хромозоми (например синдром на Търнър)

  Част от достъпните НИПT-тестове предлагат разширен панел за хромозомни болести – бройни аномалии на половите хромозоми (синдром на Клайнфелтър, синдром на Търнър, полизомия Х, полизомия У) и някои микроструктурни аномалии с размер над 7 мb. Понастоящем вече е възможен и анеуплоиден скрининг за всички хромозоми.

  НИП-тестването е клинично валидирано само за някои анеуплоидии. Тъй като методът е скринингов, позитивните резултати не се приемат за окончателна диагноза и се потвърждават с инвазивен диагностичен тест, особено при желание за прекъсване на бременността.

  НИПТ-тестове са разработени и за други болести на гените, като микроделеционни/микродупликационни синдроми, моногенни болести, за анеуплоиден скрининг за всички хромозоми, за определяне на Rhesus D фактора при плода, тест за бащинство.

  За валидирането им са необходими допълнителни проучвания и поради липсата на достатъчно данни понастоящем не се препоръчват като алтернатива на инвазивната пренатална генетична диагноза.

  Кога се препоръчва НИПТ?

  Тестът може да се извърши при всяка бременност, дори без лекарска препоръка, независимо от възрастта на майката.

  Най-често се препоръчва, когато е установен умерено повишен риск (между 1:50 и 1:1000) от тризомии, след извършен биохимичен скрининг за хромозомни аномалии в 11-13-та гестационна седмица.

  Препоръчва се и когато, по някаква причина, не е извършен този скрининг.

  Как се извършва НИПТ?

  1. Консултация с лекар, за да се получи необходимата информация за теста, какво може да открие и какво значат резултатите.
  2. Вземане на проба от майчината кръв. Прави се между 10-та и 20-та седмица на бременността, но може да бъде направено и по-късно.
   Процедурата е подобна на обикновен кръвен тест и отнема няколко минути.
  3. Анализ на кръвната проба – В лабораторията кръвната проба се анализира за наличие на клетъчно-свободна фетална ДНК (cfDNA), която произхожда от плацентата и циркулира в кръвта на майката.
  4. Интерпретация на резултатите – Резултатите от теста обикновено са готови след 12-15 дни. Те показват вероятността плодът да има хромозомна аномалия.
   Резултатите се интерпретират от лекар или генетичен консултант, който обяснява на бременната жена значението на резултатите и какви стъпки може да предприеме след това.

  Какви са предимствата и недостатъците на НИПТ?

  Предимствата на тези генетични тестове са свързани най-често с достъпността на изследването и неговия неинвазивен характер.Изисква само кръвен тест и не носи риск от спонтанен аборт или други усложнения, свързани с инвазивните като амниоцентеза или хорионбиопсия.

  НИПТ може да се извърши още от 10-та седмица на бременността, което позволява ранно откриване на хромозомни аномалии. Тестът има висока чувствителност и специфичност за откриване на чести хромозомни аномалии.

  Проблем е, че при положителен резултат от НИПТ, той трябва да бъде потвърден с инвазивен диагностичен тест като амниоцентеза или хорионбиопсия. Не открива всички генетични състояния и е фокусиран върху най-честите аномалии и може да не открие по-редки генетични заболявания или структурни дефекти.

  Запази час за изследване