ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
https:/laboratoria.bg

Настоящите общи условия уреждат отношенията между търговско дружество „Лаборатория.БГ” ООД, вписано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК: 206342728, със седалище и адрес на управление в град София 1434, район Витоша, бул. Симеоновско шосе No194, сграда 5, като доставчик на услуги и потребителите, ползващи предоставяните услуги посредством интернет портала на доставчика https://laboratoria.bg

І. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика

Наименование:
„Лаборатория.БГ” ООД
Седалище и адрес на управление: град София 1434, район Витоша, бул. Симеоновско шосе No194, сграда 5
Данни за кореспонденция: град София 1434, район Витоша, бул. Симеоновско шосе No194, сграда 5, тел. 0899995656, email: info@laboratoria.bg

Вписване в публични регистри: Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията: ЕИК 206342728

Идентификационен код по ЗДДС: BG206342728

ІІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

„Интернет портал“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес https://laboratoria.bg.

„Потребител“ на https://laboratoria.bg е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до https://laboratoria.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва действия по електронен път, включително разглеждане на предлагани услуги и условия за предлагане на услуги.

„Получател на резултати“ е всяко лице, което е използвало услуга и използва интернет портала на „Лаборатория.БГ“ ООД с цел да достъпи до резултат от проведени изследвания и/или друга услуга.

„Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни чрез различни типове протоколи за пренос на данни.

„Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

„Брошура/бюлетин/търговско съобщение“ е всяко информационно средство или съобщение, получено по електронен път, което представя продукти и/или услуги, предлагани от „Лаборатория.БГ” ООД или доверени партньори, включително и закупуване на ваучери, или използване на промоционални (преференциални) условия за сключване на договори, предлагани в определен период от време.

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Събирането, обработката, съхранението и унищожаването на лични данни от „Лаборатория.БГ” ООД и упражняването на правата на субектите на данни се осъществяват при условията, описани в „Политиката за поверителност“, оповестена в интернет портала на „Лаборатория.БГ“ ООД на следния линк – https://laboratoria.bg/pdf/personal-data.pdf.

3.2. При регистрация и/или при използване на предоставяните услуги, на потребителя може да е предоставена възможност да избере да получава бюлетин, рекламни или други търговски съобщения по различни комуникационни канали – телефон, електронна поща, програми за комуникация – (напр. Viber, Whatsapp и други) от „Лаборатория.БГ” ООД. Потребителят може по всяко време и на всяко основание да възрази срещу бъдещото обработване на данни за целите на директния маркетинг, като обработването за тези цели ще бъде незабавно преустановено.

IV. Видове услуги

Достъп до лабораторни резултати и медицинска документация

4.1. Порталът може да предоставя възможност за достъп, разглеждане, запазване и копиране на резултати от лабораторни изследвания на пациенти за следната категория потребители:

4.1.1. Достъп за лекар

Осигурява достъп до медицинската информацията на пациенти,които са заявили извършването ан лабораторно изследване с направление, издадено от съответни лекар, както и достъп до историята на резултатите от такива пациенти.

4.1.2. Клиентски достъп (юридическо лице)

Осигурява достъп до клиент ЮЛ(напр. Служба за трудова медицина, застраховател), до историята на всички резултати от лабораторни изследвания на пациенти, които са регистрирани въз основа на договора за услуги между страните(пациент и ЮЛ).

4.1.3. Достъп на пациент чрез уникален идентификатор и парола Достъпът се осъществява без предхождаща регистрация. Пациентът получава индивидуален уникален идентификатор и парола за вход в системата при провеждане на лабораторното изследване.

Препоръчва се на индивидуалните потребители да не споделят данни за вход в системата на трети лица. Лаборатория БГ не носи отговорност за вреди, настъпили в резултат на достъп на трето лице, което е получило данни за вход в системата от оторизирания потребител. В случай на съмнение за неоторизиран достъп до профила, потребителят следва да информира без неоснователно забавяне Доставчика.

4.2.Запазване на час за мобилно посещение на екип на лабораторията

Порталът предоставя възможност да заявите час за мобилна услуга като се свържете директно чрез обаждане по телефона или подадете писмено искане за запазване на час във формите за попълване. доставчикът предоставя възможност за генериране на телефоно обаждане чрез функционален бутон в Интеренет страницата и за генериране на електронно запитване чрез попълване на функционална форма в интернет страницата. Изпращане на запитването е възможно след приемане на настоящите условия и потвърждение, че потребителят се е запознал с Политиката за обработване на лични данни. Доставчикът предоставя възможност и за генериране на електронни запитвания чрез избор на функционална препратка, която представлява изписан имейл адрес за
контакт с Доставчика, върху който може да се „кликне”, което действие води до отваряне на нов прозорец за писане на съобщения от имел на клиента, който е заложен в устройството му.

V. Права върху интелектуална собственост

5.1. Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, и защитата на авторското и сродните му права.

5.2. Използването на информацията, описана в предходната точка, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.

5.3. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, чието използване е
изключително право на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на право за използване на която и да е такава защитена марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – притежател на съответните права.

VІ. Спорове и жалби

6.1. При възникнали спорове във връзка с неуредени въпроси, потребителят има право да отправи спорните въпроси към Доставчика на посочения за кореспонденция адрес, включително електронна поща и/или по телефон.

6.2. Всякакви спорове, които могат да се породят между „Лаборатория.БГ” ООД и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до родово компетентния съд в град София.

VII. Други Условия

7.1. Информацията и материалите, включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други, са с общ, информативен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Портала. Доставчикът не носи отговорност за диагнози и/или лечение, които са били назначени от трети лица или предприети от потребителя въз основа на информация, получена в следствие на достъпа до лабораторни изследвания и медицински документи на този Портал.

7.2. Забранене е копирането, публикуването и разпространението на информация, представена в Портала за цели, различни от тези, целящи информиране на потребителя за резултатите от заявените и използвани услуги. Всяко разпространение на информация от съдържанието на резултати от лабораторни изследвания и/или информация за заявени манипулации от страна на потребител или от трето лице, което е получило информацията от потребителя е отговорност на този потребител. Доставчикът има право да прекрати по всяко време правото на достъп, ако счита, че начинът на използване е несъвместим с тези условия, или когато има съмнение за неправомерен достъп и/или злоумишлени действия. Доставчикът не носи отговорност, ако по свое усмотрение промени, прекрати временно или постоянно работата на Портала без предупреждение или изричното съгласие на потребителите.

7.3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на интернет портала https://laboratoria.bg потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.

7.4. „Лаборатория.БГ” ООД запазва правото си да променя дизайна на https://laboratoria.bg, съдържанието на интернет портала си, правилата, реда и видовете на предоставяните услуги, както и настоящите Общи условия по всяко време. Всички промени влизат в сила в момента на тяхното публикуване на адреса на интернет портала https://laboratoria.bg или в определен срок, ако такъв е изрично посочен в съответния документ.

7.5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия докумен